I.  POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016,

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, resta informat que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://jaumejorda.com/ (en endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web seran tractades per JAUME JORDA 2018, S.L.U., amb domicili per a l’exercici de drets a C.Bisbe Morgades,37  – 08500 VIC (Barcelona). E-mail: jaume@jaumejorda.com.

Finalitats del tractament

 Informar-lo sobre els nostres productes, quan així ho sol·liciti mitjançant els formularios del lloc web o per correu electrònic.

Donar resposta i gestionar les seves consultes, comentaris i suggerències, si escau.

Gestionar la seva participació a presents i futurs processos de selecció, quan ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu curriculum) amb aquesta finalitat.

Gestionar la seva comanda, en cas que realitzi alguna comanda a través del lloc web.

Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’actividad dels visitants i la seva freqüència d’ús. A aquests efectes, el RESPONSABLE fa servir informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet que no permet identificar l’interessat en cap moment.

Legitimació

Consentiment. Les dades personals obtingudes mitjançant els formularis del lloc web seran tractades només en base al consentiment atorgat per part de l’interessat, mitjançant l’acceptació de la casella disposada per aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable. La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada en base a l’interès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar l’usuari.

Execució d’un contracte. El tractament realitzat per a la gestió de les comandes sol·licitades mitjançant la botiga online està basat en l’execució d’un contracte del qual l’interessat n’és part o per a l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web podran ésser comunicades a l’entitat financera corresponent quan sigui necessari per gestionar el pagament de les comandes realitzades, així com a l’empresa de missatgeria, quan sigui necessari.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials seran conservades mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió o retiri el seu consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades personals per participar a processos de selecció del RESPONSABLE, les dades seran tractades per participar a presents processos de selecció i si no fos seleccionat, es conservaran les seves dades personals durant un període de dos anys amb la finalitat de poder comptar amb la seva participació a futurs processos.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, fer consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre sigui necessari per a aquesta finalitat i puguin derivar-se responsabilitats del tractament.

Dades de trànsit, estadístiques i visites web: les dades seran conservades durant el termini de tres anys.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i de limitació i oposició al seu tractament , mitjançant escrit acompanyat de document oficial que l’identifiqui adreçat a JAUME JORDA 2018, S.L.U CL.Bisbe Morgades, 37  – 08500 VIC (Barcelona). E-mail: jaume@jaumejorda.com. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest Web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Resta prohibit l’accés i ús del portal als menors de 18 anys.

El RESPONSABLE recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També se’ls informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el flitratge o bloqueig de determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials, consent expressament al tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat de la corresponent xarxa social. També consent expressament a l’accés del RESPONSABLE al tractament de les dades contingudes al seu perfil i a que les notícies publicades sobre qualsevol producte del RESPONSABLE apareguin al seu mur. La seva petició per connectar implica necessàriament el seu consentiment per als tractament esmentats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti l’oposició o retiri el seu consentiment, el qual pot retirar en qualsevol moment.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cura quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones i les dades personals de les quals siguin publicades o estiguin incloses a comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la seva cancel·lació.

 

I.   AVIS LEGAL Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,JAUME JORDA 2018, S.L.U.(en endavant JAUME JORDA) , l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://jaumejorda.com/.

Denominació: JAUME JORDA 2018, S.L.U.

Domicili: CL. BISBE MORGADES, 37  – 08500 – VIC (BARCELONA)

Telèfon: 629766722

Email: jaume@jaumejorda.com

CIF: B67163949

 

Inscripció registral:

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements contiguts en aquest lloc web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a JAUME JORDA i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Resta expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el premís exprés i per escrit de JAUME JORDA.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió de drets per part de JAUME JORDA, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves, les quals regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

JAUME JORDA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en ella és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació que es publica a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no dur a terme cap altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aques Avís Legal.

JAUME JORDA no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà tots els esforços per tal d’evitar-los.

 

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per JAUME JORDA, per això, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan cobertes pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poder ser diferents de la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència d’allò disposat a les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtud del que es disposa a les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en vitutd de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expresament a qualsevol altre fur que pugui correspondre-li.

En qualsevol cas, dins la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic.